ROHS COMPLIANT


RoHS
 elektronik kartlarda ya da malzemelerde bazı zararlı maddelerin bulunmamasını şart koşan ve 27 Ocak 2003 tarihinde Avrupa Konseyi tarafından kabul edilen 2002-95-EC numaralı direktiftir. 1 Temmuz 2006’dan itibaren Avrupa’nın genelinde yürürlüğe girmiştir. Güncel hali 2011/65/EC RoHS Direktifidir. İngilizce Restriction of Hazardous Substances Directive”  kelimelerinin baş harflerinden oluşur. Kurşun, Kadmiyum, Cıva ve Bromürlü bileşenlerin insan sağlığına zararlı maddeler olmasından dolayı kullanımını yasaklar.  RoHS programı, çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla; üreticilere, perakendecilere ve tedarikçilere global ve ulusal olarak yasaklanmış maddeler kanununa uygun olarak ticaret yapmayı sağlar.

RoHS direktifi kapsamındaki maddeler başlıca şunlardır:

 • Kurşun (Pb)
 • Cıva (Hg)
 • Kadmiyum (Cd)
 • Krom VI (Cr6+)
 • Polybrominated biphenyls (PBB)
 • Polybrominated diphenyl ether (PBDE)
 • Bis(2-Ethylhexyl) phthalate (DEHP)
 • Benzyl butyl phthalate (BBP)
 • Dibutyl phthalate (DBP)
 • Diisobutyl phthalate (DIBP)

Zamanla sadece elektronik kartlar ya da malzemelerde değil, diğer uygulamalarda da insan sağlığı ön planda tutularak ve alternatifleri bulunarak kullanımlarından vazgeçilmiştir. Ekmen Plastik olarak biz de hem yurtdışına ihraç ettiğimiz ürünlerde, hem de yurtiçi pazarına sunduğumuz ürünlerde hammadde seçiminden başlayarak yönetmeliğe uygun hareket etmekteyiz. Ürünlerimizin periyodik olarak kontrolleri yapılmakta ve müşterilerimize raporlanmaktadır.

Ekmen Plastik olarak hem hammaddelerimize hem de üretmiş olduğumuz PVC Granüllere her üç ayda bir ağır metal analizi yaptırmaktayız. Aşağıda bu testlere dair almış olduğumuz raporları bulabilirsiniz.RoHS
is Directive 2002-95-EC, which requires the absence of certain harmful substances in electronic cards or materials, and was adopted by the Council of Europe on 27 January 2003. It has entered into force throughout Europe as of July 1, 2006. It’s updated version is 2011/65/EC, RoHS Directive. It consists of the initials of the words “Restriction of Hazardous Substances Directive” in English. It prohibits the use of lead, cadmium, mercury and bromide components as they are harmful to human health. RoHS program, in order to protect the environment and human health; It allows manufacturers, retailers and suppliers to trade in accordance with the law of global and national prohibited substances.

Substances covered by the RoHS directive are mainly:

 • Lead (Pb)
 • Mercury (Hg)
 • Cadmium (Cd)
 • Chrome VI (Cr6+)
 • Polybrominated biphenyls (PBB)
 • Polybrominated diphenyl ether (PBDE)
 • Bis(2-Ethylhexyl) phthalate (DEHP)
 • Benzyl butyl phthalate (BBP)
 • Dibutyl phthalate (DBP)
 • Diisobutyl phthalate (DIBP)

Over time, their use has been abandoned not only in electronic cards or materials, but also in other applications, by prioritizing human health and finding alternatives. As Ekmen Plastik, we act in accordance with the regulations starting from the selection of raw materials both in the products we export to abroad and the products we offer to the domestic market. Our products are periodically checked and reported to our customers.

As Ekmen Plastik, we perform heavy metal analysis every three months for both our raw materials and the PVC Granules we produce. Below you can find the reports we have received on these tests.